Lui Dei of Baripada block getting incentive 20,000 Lui Dei of Baripada block
getting incentive 20,000

Sagar Bewa of Baripada block getting incentive 10,000 Sagar Bewa of Baripada block
getting incentive 10,000

Laxmi Maninaya of Baripada block  getting incentive 20,000 Laxmi Maninaya of Baripada block
getting incentive 20,000

Budhuni Marndi of Baripada block  getting incentive 20,000 Budhuni Marndi of Baripada block
getting incentive 20,000