DISTRICT : BHADRAK , BLOCK : BONTH

Sl No. CODE TAGGED OFFICERS NAME NO OF GP TAGGED NO OF VILLAGES TAGGED NO OF HOUSES TAGGED PHOTO
CAPTURED
STAGES
NOT STARTED BELOW PLINTH PLINTH LINTEL ROOF LEVEL ROOF CASTED FINISHING COMPLETED
1 A225385 ASHOK DAS 2 3 9 0 1 3 3 0 2 0 0 0
2 A265153 ALEKHA CH MALIK 1 3 6 0 0 5 1 0 0 0 0 0
3 A325873 ARNNAPURNA SAHOO 2 4 62 4 7 32 17 1 5 0 0 0
4 A421635 ALEKHA MALLICK 1 5 29 0 0 19 7 0 3 0 0 0
5 A488716 ASHOK KU SWAIN 2 11 53 0 1 30 21 0 0 0 0 0
6 B160866 BIBHU DUTTA PATRA 1 10 58 0 1 41 13 0 3 0 0 0
7 B407889 BINAPANI SAMAD 2 4 23 0 2 12 6 0 3 0 0 0
8 B548988 BALARAM MOHANTY 3 3 12 8 1 4 5 0 2 0 0 0
9 B567186 BHAGIRATHI SAHOO 2 5 38 9 8 14 11 1 3 0 0 0
10 B644842 BIRAKISHORE NAYAK 2 7 28 0 0 14 10 1 3 0 0 0
11 B765218 BANITARANI NAYAK 1 1 23 0 3 12 8 0 0 0 0 0
12 B945388 BIKASH ROUT 2 4 57 19 8 27 16 0 6 0 0 0
13 D685769 DEBENDRA DALAI 2 3 30 0 0 14 12 0 4 0 0 0
14 D978609 DP NAYAK 3 3 9 0 1 2 4 0 2 0 0 0
15 G296847 GANESH PRASAD NAYAK 3 11 55 14 16 21 10 0 8 0 0 0
16 G929329 GAYADHAR SAHOO 1 4 27 0 0 16 7 0 4 0 0 0
17 H869024 HIMANSHU MISHRA 1 2 8 0 1 5 2 0 0 0 0 0
18 J340895 JAYAPRAKASH MOHAPATRA 2 8 50 0 2 24 20 0 4 0 0 0
19 J346709 JAYADEV PATRA 2 3 19 0 1 7 9 0 2 0 0 0
20 M290075 MAHESWAR NAYAK 2 4 32 0 2 13 14 0 3 0 0 0
21 M336730 MANOJ MISHRA 4 4 25 0 4 6 11 0 4 0 0 0
22 N557136 NISHAKAR KHUNTIA 2 5 15 0 0 8 6 0 1 0 0 0
23 N599351 NIRAKAR GADHAI 1 3 10 0 0 4 6 0 0 0 0 0
24 P167271 PURNA CH SAHOO 1 5 41 0 0 24 15 0 2 0 0 0
25 P240703 PRASANNA KU DUTTA 1 3 11 0 1 9 0 0 0 0 0 0
26 P286273 PRADEEP KU BISWAL 1 4 11 0 0 7 2 0 2 0 0 0
27 P391397 PRADEEP NAYAK 1 5 18 0 0 13 5 0 0 0 0 0
28 P452324 PRAVAS JENA 3 3 31 0 1 21 7 0 2 0 0 0
29 P868893 PRAFULLA PANDA 2 9 35 0 2 20 12 0 1 0 0 0
30 R315926 RAJESH KU JENA 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
31 R872351 RABINDRA BEHERA 2 6 33 9 4 18 4 0 7 0 0 0
32 R890759 RAMESH CH KAR 2 4 39 0 2 24 11 0 2 0 0 0
33 S245516 SANGITA RANI PANIGRAHI 4 16 86 0 13 40 23 0 10 0 0 0
34 S500013 SUBODH KUMAR ROUT 2 8 36 0 7 21 6 0 2 0 0 0
35 S558097 SAROJ KU SAMAL 2 6 24 0 1 16 5 0 1 0 0 0
TOTAL 1045 63 90 547 310 3 91 0 0 0